საბუღალტრო აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვის მიზანია ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს მიაწოდოს ინფორმაცია. ბუღალტრული აღრიცხვა უმთავრესად ეხება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას გარე მომხმარებლებისათვის, მაგრამ ის ჩანაწერები, რომლის საფუძველზეც მზადდება ანგარიშგება, ასევე აუცილებელია საწარმოს ყოველდღიური მართვისათვის. ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება საწარმოსა და მის დამკვეთებს, მომწოდებლებს, დაქირავებით მომუშავეებსა და მის მფლობელებს შორის განხორციელებული ოპერაციები.
ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საბუღალტრო მომსახურების სრულ პაკეტს: ყოველთვიური და წლიური ფინანსური ანგარიშგების, დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში.

საბეჭდი ვერსია

ფინანსების მართვა, ანალიზი და პროგნოზები
სავალდებულო და საინიციატივო აუდიტი
საკონსულტაციო მომსახურება
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"