ფინანსების მართვა, ანალიზი და პროგნოზები

იმისათვის, რომ მენეჯერებმა კარგად წარმართონ საქმიანობა, მათ დროულად უნდა მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია. ინფორმაცია განსხვავდება მონაცემებისაგან, თუმცა ისინი ხშირად გამოიყენება ერთი და იმავე მნიშვნელობით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გახსოვდეთ, როგორც კი მონაცემი გარდაიქმნება ინფორმაციად, ზოგიერთი ელემენტი იკარგება და მის ადგილს იკავებს დასკვნა, რომლის ინტერპრეტაციაც უფრო ადვილია.
ჩვენ დაგეხმარებით ბიზნესის დაგეგმვაში, მასში არსებული ფინანსების მართვაში, პერიოდის განმავლობაში ბიზნესში ინვესტირებული, თუ ჩადებული თანხების ანალიზში, ბიუჯეტის შედგენაში და მასთან დაკავშირებული გადახრების ანალიზში, დანახარჯი–მოცულობა–მოგების ანალიზში, შემზღუდველი ფაქტორების დადგენაში, ფასდადგენაში, ინვესტიციების შეფასებაში, საქმიანობის შედეგების შეფასებასა და სამომავლო პროგნოზირებაში;

საბეჭდი ვერსია

საბუღალტრო აღრიცხვა
სავალდებულო და საინიციატივო აუდიტი
საკონსულტაციო მომსახურება
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"