სავალდებულო და საინიციატივო აუდიტი

აუდიტი არის შეფასებითი საქმიანობა, რომელიც არსებობს როგორც სამეურნეო ერთეულის სამსახური. მის ფუნქციებში, სხვა ფუნქციებთან ერთად, შედის ბუღალტრული აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესაბამისობისა და ეფექტურობის შემოწმება, შეფასება და მონიტორინგი.
ჩვენ გთავაზობთ ა უ დ ი ტ ო რ უ ლ შემოწმებას კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში (სავალდებულო აუდიტი), აგრეთვე სამეურნეო სუბიექტის ინიციატივით (საინიციატივო აუდიტი) და მიღწეულ შედეგებთან დაკავშირებით, დასკვნითი ნაწილის წერილობით წარმოდგენას;

საბეჭდი ვერსია

საბუღალტრო აღრიცხვა
ფინანსების მართვა, ანალიზი და პროგნოზები
საკონსულტაციო მომსახურება
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"