საკონსულტაციო მომსახურება

ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციები
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს ს ა გ ა დ ა ს ა ხ ა დ ო კანონმდებლობის საკითხების შესახებ;

კონსულტაციები ქონების რეგისტრაციის საკითხებზე;

საბეჭდი ვერსია

საბუღალტრო აღრიცხვა
ფინანსების მართვა, ანალიზი და პროგნოზები
სავალდებულო და საინიციატივო აუდიტი
პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"