სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
www.republic.ge

საუკეთესო პირობებით: მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სესხები, მომსახურეობის მაღალი ტემპი და ხარისხი.

პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"