შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
http://www.drc-arbitration.ge/

მუდმივმოქმედ არბიტრაჟი, რომელიც შექმნილია საბანკო, კომერციული, საფინანსო და სამოქალაქო დავების გადაწყვეტის მიზნით.

პარტნიორები
შპს ”პელიკან თრეველ ჯორჯია”
შპს ”თბილისის სააუქციონო სახლი”
შპს "ყვარლის მარანი"
შპს ”დავების განმხილველი ცენტრი”
სააქციო საზოგადოება "ბანკი რესპუბლიკა"
შპს "ექროს ჯორჯია"
კომანდიტური საზოგადოება "ნოდია და პარტნიორები"